Thailand This Week: Economy 9-13 February 2009

  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่าการว่างงานในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปี 2552 จะเป็นไตรมาสที่เศรษฐกิจไทยมีอัตราการว่างงานสูงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 หากการส่งออกในปี 2552 หดตัวและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ สาเหตุหลักมาจากการที่ภาคธุรกิจทยอยเลิกจ้างงานมาตั้งแต่ปลายปี 2551 ประกอบกับ การว่างงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรและการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ (มติชนออนไลน์)
  • นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังจากการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง การค้า และการลงทุนว่า ญี่ปุ่นต้องการเห็นเอเชียเป็นหลักในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก และต้องการให้การประชุมในกลุ่มเอเชียตะวันออก (ASEAN plus 3) เป็นเวทีที่ประกาศจุดยืนนี้ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุ่นก็อนุมัติเงินกู้ จำนวน 6.3 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 24,092 ล้านบาท) เพื่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงอีกด้วย (ผู้จัดการออนไลน์)
  • สภาการยางพาราแห่งประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ปัญหายางพาราครบวงจร โดย เฉพาะในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีและนักวิจัย การเพิ่มผลิตผลและมูลค่าของยาง การจัดการด้านการตลาด และการจัดตั้งองค์กร “การยางพาราแห่งประเทศไทย” ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดูแลจัดทำกลไกที่เกี่ยวข้อง และนายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดูแลในเรื่องข้อกฎหมาย (ผู้จัดการออนไลน์)
  • นายกอร์ปศักดิ์ สภาวศุ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกำลังจัดทำงบประมาณประจำปี 2553 เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในสัปดาห์หน้า โดยจะยังคงจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและจะมากกว่างบประมาณปี 2552 ไม่มากนักและอาจต้องกู้ยืมเงินนอกระบบมาดำเนินการด้วย (ผู้จัดการออนไลน์)
  • คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) พิจารณารายละเอียดของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและมันสัมปะหลังเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า โดยข้าวโพดจะมีการรับจำนำเพิ่มเติมอีก 5 แสนตัน จากเดิม 1 ล้านตัน รวมเป็น 1.5 ล้านตัน ในขณะที่มันสัมปะหลังจะมีการรับจำนำเพิ่มเติม 5 ล้านตัน จากเดิม 5 ล้านตัน รวมเป็น 10 ล้านตัน (มติชนออนไลน์)
  • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ อนุมัติหลักการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ส่งออกโดยให้เพิ่มทุนให้กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM bank) ในวงเงิน 5000 ล้านบาทเพื่อประกันการส่งออกให้กับผู้ประกอบการ และเพิ่มทุนให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในวงเงิน 3000 ล้านบาท เพื่อรองรับการประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (มติชนออนไลน์)
  • กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ยอดการใช้ก๊าซ LPG ของประเทศลดลงร้อยละ 9.9 เนื่องมาจากการลดการใช้ในภาคอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมี และขนส่ง อย่างไรก็ดีการใช้ก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือนยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 (มติชนออนไลน์)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: