About the Points of Views


the Points of Views


ที่มาที่ไป

the Points of Views (หรือ TSAM journal) เป็นผลผลิตจากการพูดคุยกันของสมาชิก TSAM เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะสามารถทำประโยชน์ให้แก่ประเทศได้เพื่อตอบสนองต่อสถา การณ์ต่างๆของบ้านเมือง เนื่องจากพวกเราส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาโทและเอก มาศึกษาหาความรู้ในต่างประเทศ กิจกรรมเชิงวิชาการดูจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับบริบทของพวกเรา

หลักจากสรุปความคิดเห็นของเพื่อนพี่น้อง จึงสรุปความได้ว่าเราควรริเริ่มด้วยการทำ e-journal โดยมุ่งให้ e-journal  เป็นทั้งจุดที่เพื่อนๆของเราในต่างประเทศจะสามารถติดตามข่าวสารในประเทศได้ และเป็นจุดที่พวกเราจะได้แสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารต่างๆด้วยความรู้ที่เรา มี นอกจากนี้ เรายังตั้งใจให้จุดนี้เป็นเวทีที่เราจะสามารถร่วมกันคิดอะไรที่เป็นชิ้นเป็น อันและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และนำเสนอข้อสรุปนั้นต่อสาธารณะในฐานะนักเรียนไทยในต่างแดนได้บ้าง ยกตัวอย่างเช่น สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนี้ เราก็จะมุ่งเน้นที่การนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยใน ประเทศไทยเป็นพิเศษ ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำให้ประชาธิปไตยในไทยทำหน้าที่ของมันได้อย่าง เหมาะสมและยั่งยืน เป็นต้น

นอกจากนี้ เรายังหวังว่า the Points of Views จะเป็นสื่อกลางในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการที่น่าสนใจใน ประเทศต่างๆและในประเทศไทย ให้เพื่อนนักเรียนไทยได้ทราบด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่เพื่อนนักเรียน ไทยด้วยกัน


วัตถุประสงค์

จากที่มาที่ไปข้างต้น เราสามารถสรุปวัตถุประสงค์ของ the Points of Views ได้ 4 ข้อ

  1. นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะในประเด็นเศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวิต
  2. กระตุ้นการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของนักเรียนไทยในต่างแดน ต่อสถานการณ์บ้านเมืองในขณะหนึ่งๆ
  3. แลกเปลี่ยนและพัฒนาควาวมรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในแต่ละช่วงเวลา
  4. แลกเปลี่ยนข้อมูลและแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการสัมมนา เสวนา และประชุมวิชาการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไทยในต่างแดน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

เราคาดหวังว่า the Points of Views จะสามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมของเพื่อนนักเรียนไทยในต่างแดนให้ใช้ความรู้ ของตนอย่างเป็นประโยชน์ โดยการนำเสนอความคิดความเห็นต่อสถานการณ์ต่างๆของประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความคิดเห็นเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไม่มากก็น้อย

อย่างไรก็ดี แม้ว่าความคิดเห็นเหล่านี้จะไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติ แต่เท่ากับว่าเราได้สร้างฐานองค์ความรู้ของนักเรียนไทยเอาไว้ และอาจจะนำไปสู่การเกิดเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่กว้างขวางและ มีประสิทธิภาพในอนาคต

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: